• ไร่คุณมน แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะเศรษฐกิจพอเพียง จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมไผ่ริมแคว จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนกล้วยไม้ลุงหงวน จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • ทิมเบอร์แลนด์ แอนด์ ฟรุ๊ตรีสอร์ท จ.ราชบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี จ.ราชบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • จินตนาโฮมสเตย์ จ.ชุมพร
 • ระยะทาง - กม.
 • เชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านหลงดอย จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่ ธ.อุดม จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่นภ-ภูผา จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่ไผ่สีทอง จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่สะเมิงทอง จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนดอยแก้ว จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนดอยแก้ว 2 จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยแม่เกี๋ยง จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนองุ่นนิศาชล จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนชมรมการท่องเที่ยวบ้านสบวิน จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • แม่มูตการ์เดนท์ จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มผลิตมะม่วงส่งออกปลอดภัยจากสารพิษ จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านปางเฟือง จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย บ้านท่าศาลา จ.เชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่ปฐมเพชร จ.ตาก
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังอ่าง จ.นครศรีธรรมราช
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนผู้ใหญ่สนิท บุญศิลป์ จ.นครสวรรค์
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนฝรั่งกิมจูและสาลี่ทองไร้เมล็ด จ.นครสวรรค์
 • ระยะทาง - กม.
 • จุดรวบรวมผลผลิตผักชีฝรั่งปลอดภัยจากสารพิษ วัดวังยาง จ.นครสวรรค์
 • ระยะทาง - กม.
 • หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จ.พะเยา
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคู จ.พิษณุโลก
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพันเชิง จ.แพร่
 • ระยะทาง - กม.
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพุทรานมสด จ.แพร่
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง จ.แพร่
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์การเรียนรู้และโฮมสเตย์ห้วยทรายขาวบ้านทาป่าเปา จ.ลำพูน
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะยอโฮมสเตย์ จ.สงขลา
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง คุณนาตยา แก้วไทรหงวน จ.จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตบ้านบางโพธิ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์เรียนรู้อู่ต่อเรือช่างกบ จ.สุราษฎร์ธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านคลองน้อยโฮมสเตย์ จ.สุราษฎร์ธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์เรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น”สวนลุงสงค์” จ.สุราษฎร์ธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านจอมแจ้ง จ.หนองคาย
 • ระยะทาง - กม.
 • การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ จ.อุดรธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ.อุดรธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • โฮมสเตย์เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มน้ำดื่มเทพนาคาโฮมสเตย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนยายดา จ.ระยอง
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนผลศิริ จ.ระยอง
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนปาหนัน จ.ระยอง
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนลำดวน จ.ระยอง
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนเดชอุดม จ.ระยอง
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนลุงทองใบ จ.ระยอง
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนผู้ใหญ่สมควรบ้านแลง จ.ระยอง
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนคุณพิชัย จ.ระยอง
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนคุณไพบูลย์ จ.ระยอง
 • ระยะทาง - กม.
 • หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จ.นครนายก
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนตายาย จ.นครนายก
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนมนัส ฮวดจึง จ.ปราจีนบุรี สวนผลไม้
 • ระยะทาง - กม.
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเป้า จ. มุกดาหาร
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภู จ. มุกดาหาร
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนมาศ สวนเกษตรผสมผสาน จ. มุกดาหาร
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน จ. กาฬสินธุ์
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่นางรอง สวนมะม่วงนอกฤดู จ.กาฬสินธุ์
 • ระยะทาง - กม.
 • นันทณรงค์ฟาร์ม จ.สระบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่ภูนวพันธุ์ จ.สระบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่องุ่นคุณมาลี จ.สระบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันติสุข จ.เลย
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ จ.เลย
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดหอมสดบ้านหนองบง จ.เลย
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • ผักครูเฒ่าไฮโดรโพนิกส์ จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่ทิพย์เสาวรสและไร่พริกไทยลุงประมาณ จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่นุชชม ภูวรินทร์ รีสอร์ทเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนกุหลาบประนอม จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • มิตรชัยฟาร์ม จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาค้อ-สะเดาะพง จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟผาฮี้ จ.เชียงราย
 • ระยะทาง - กม.
 • กาแฟดอยหลวง จ.เชียงราย
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
 • ระยะทาง - กม.
 • กาแฟดอยช้าง จ.เชียงราย
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่เชิญตะวัน (วัดป่าวิมุตยาลัย) จ.เชียงราย
 • ระยะทาง - กม.
 • ศิลาเพชรโฮมสเตย์ จ.น่าน
 • ระยะทาง - กม.
 • โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย
 • ระยะทาง - กม.
 • ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร จ.พังงา
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไคร จ.พังงา
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ จ.ภูเก็ต
 • ระยะทาง - กม.
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรง จ.ภูเก็ต
 • ระยะทาง - กม.
 • ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง จ.กระบี่
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง จ.ชัยนาท
 • ระยะทาง - กม.
 • เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จ.ลพบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านฝั่งท่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ระยะทาง - กม.
 • อุทยาทผักพื้นบ้านบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนบ้านหิ่งห้อย จ.สมุทรสงคราม
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนหลวง จ.สมุทรสงคราม
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านสวนแสงตะวันโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม
 • ระยะทาง - กม.
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรี จ.จันทบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนผลอำไพ จ.ตราด
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนศรียา จ.นครนายก
 • ระยะทาง - กม.
 • ทับลานโฮมสเตย์ จ.ปราจีนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสาขลา จ.สมุทรปราการ
 • ระยะทาง - กม.
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลหนองกุง จ.กาฬสินธุ์
 • ระยะทาง - กม.
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาจอก จ.นครพนม
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านศรีฐาน จ.ยโสธร
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษวังใหม่ จ.ร้อยเอ็ด
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนพุทราสามรส จ.หนองบัวลำภู
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านนาหมอม้า จ.อำนาจเจริญ
 • ระยะทาง - กม.
 • สับปะรดนางแล จ.เชียงราย
 • ระยะทาง - กม.
 • แหล่งผลิตส้มโอ จ.พิจิตร
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านบางกระน้อย จ.พิษณุโลก
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชเมืองหนาว จ.อุทัยธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านดอนดี จ.แพร่
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน
 • ระยะทาง - กม.
 • แหล่งเกษตรนำร่อง จ.ลำปาง
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึก จ.กระบี่
 • ระยะทาง - กม.
 • หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง จ.นราธิวาส
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนสละลุงถัน จ.พัทลุง
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนณัฐกำธรมะม่วงส่งออก จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนฟอร์เร็ก จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนสวนพฤกษาสมุนไพร จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองระหารจีน จ.อ่างทอง
 • ระยะทาง - กม.
 • โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น จ.อ่างทอง
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนบ้านบึงหล่ม จ.กำแพงเพชร
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านสวนลุงฉลวย จ.จันทบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์ จ.พิษณุโลก
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปฟักข้าวบ้านตาเดาะ จ.สุรินทร์
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพร จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกเขตร้อน จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนสามัคคีพัฒนาไม้ผลตำบลท่าตะคร้อ จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนสุมาลี จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตน้ำพริกเผาตำบลยางม่วง จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไฮเทคคลีน จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและผลไม้ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อนถ้ำมังกรทอง จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลควนทอง จ.นครศรีธรรมราช
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้รวกไม้ไผ่บ้านหนองสามพราน จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอฮาวาย จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา จ.กาญจนบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูงดอยผาหม่น) จังหวัดเชียงราย
 • ระยะทาง - กม.
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนลุงบุญเลิศ แปลงไร่นาสวนผสมคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนสละอาทิตย์ จ.สุราษฎร์ธานี
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่บุญรอด จ.เชียงราย
 • ระยะทาง - กม.
 • เรือนละไมล้านนา จ.เชียงราย
 • ระยะทาง - กม.
 • นาบัวลุงแจ่ม คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม
 • ระยะทาง - กม.
 • มหัศจรรย์ข้าวตังไทย คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม
 • ระยะทาง - กม.
 • ไร่กาแฟจ่านรินทร์ จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • บ้านไร่ไออุ่น จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • Amazone Organic Farm จ.เพชรบูรณ์
 • ระยะทาง - กม.
 • กลุ่มวิถีชีวิตการทำนาข้าวลุ่มน้ำปากพนัง
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
 • ระยะทาง - กม.
 • สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ครูเชาว์โชว์
 • ระยะทาง - กม.
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลจากแปรรูป
 • ระยะทาง - กม.